Dua və zikrlər

Bədnəzərdən qorunma

dua_13

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Bədnəzərdən qorunma

  • Quranın sonuncu surələri “əl-Fələq” və “ən-Nəs”.

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edirdi: “İki surə “əl-Mu‘auizatan” nazil olana qədər peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) cin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınardı. Bu surələr nazil olduqda isə, o bütün kəlmələri tərk edərək yalnız onları oxumaqa başladı”. ət-Tirmizi, 3/267; İbn Məcəh, 2/1161. Şeyx əl-Albani hədisin səhih olduqunu təsdiqləmişdir.

Hazırlayan: Sultan Abu Muhammad (salaf-forum)
Rus dilindən tərcümə: Əbu İmran əs-Sələfinindir

Sonda Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha