Dua və zikrlər

Allahın muhafizəsini və himayəsini təmin edən əməllər

dua_20

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Allahın muhafizəsini və himayəsini təmin edən əməllər

  • Fəcr namazını camaat ilə qılmaq

Cundub ibn Abdullahdan (Allah ondan razı olsun) rəvayət olunur ki peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) demişdir: “Fəcr namazını camaat ilə qılmış kimsə, Allahın muhafizəsi altındadır”. Muslim, 657

  • Fərz namazlarından sonra “əl-Kursi” ayəsini oxumaq

Abdullah ibn Həsən öz atasından, atası isə babasından (Allah onlardan razı olsun) rəvayət edirlərki, peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) demişdir: “Fərz namazından sonra “əl-Kursi” ayəsini oxuyan kimsə, gələn namaza qədər Allahın muhafizəsi altında olacaqdır”. At-Tabarani “əl-Kəbir” əsərində rəvayət etmişdir. Hafiz əl-Munziri və əl-Xəysami hədisin isnadının həsən olduqunu bildirmişlər. Şeyx Abdulqadir əl-Arnaut və Şuayb əl-Arnaut onlarla razılaşmışlar. Bax “Məcmu əz-Zəvaid”, 2/148 və “Təxric zəad əl-mə‘ad”, 1/164.

Həmçini peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) demişdir: “Hər fərz namazdan sonra “əl-Kursi” ayəsini oxuyan kimsəni, Cənnətə daxil olmaqdan yalnız ölüm saxlar”. ən-Nəsai “Əməlül-yaumi ua-lleylə”, 100 və ibn əs-Sunni “Əməlül-yaumi ua-lleylə”, 124 əsərində rəvayət etmişlər. Hədisin səhih olduqunu əl-Munziri, İbn Abdul-Hadi, İbn Həcər, əl-Heysami, İbn Kəsir, İbn əl-Qeyyim, əs-Suyutı, əd-Dımyəti və əl-Albani kimi imamlar təsdiqləmişlər.

  • İxlasla təvəkkül etmək

Uca Allah buyurur: “Ya Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə təkcə Allah bəs edər”. əl-Ənfəl, 64.

Əbu əd-Dərda razi rəvayət edirki, peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) demişdir: “Kim səhər və axşam yeddi dəfə “Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O, böyük ərşin sahibidir!”* – kəlmələrini təkrarlasa, ona öz dünya və axirət problemlərinin həlli üçün Allah yetər”. İbn əs-Sunni “Əməlül-yaumi ua-lleylə”, 71 əsərində rəvayət etmişdir. Hədisin səhih olduqunu şeyx Abdulqadir əl-Arnaut və Şuayb əl-Arnaut təsdiq etmişlər.

حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

/Həsbiyə-Llahu lə iləhə illə hu-uə ‘əleyhi təuəkkəltu uə huuə Rabbul-‘Ərşil-‘Əzım/.

Yüklə

Uca Allah buyurmuşdur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər”. ət-Taləq, 3

_______________

* ət-Təubəh, 129.

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha!
Peyğəmbərimizə, onun ailəsinə, sahabilərinə və onların yolunu
təqib edənlərə səlat və salam olsun!

Hazırlayan: Sultan Abu Muhammad (salaf-forum)
Rus dilindən tərcümə: Əbu İmran əs-Sələfinindir