Quran mp3

AbdulBaset AbdulSamad [Warsh]

quran7

AbdulBaset AbdulSamad [Warsh] — 114 surə | Qurani Kərim — Ərəb dilində

1. Fatihə (“Kitabı açan”) surəsi
Yüklə

2. Bəqərə (“İnə”) surəsi
Yüklə

3. Ali İmran (“İmranın ailəsi”) surəsi
Yüklə

4. Nisa (“Qadınlar”) surəsi
Yüklə

5. Maidə (“Süfrə”) surəsi
Yüklə

6. Ənam (“Mal-qara”) surəsi
Yüklə

7. Əraf (“Sədd”) surəsi
Yüklə

8. Ənfal (“Qənimətlər”) surəsi
Yüklə

9. Tovbə (“Tövbə”) surəsi
Yüklə

10. Yunus (“Yunus”) surəsi
Yüklə

11. Hud (“Hud”) surəsi
Yüklə

12. Yusuf (“Yusuf”) surəsi
Yüklə

13. Rad (“Göy gurultusu”) surəsi
Yüklə

14. İbrahim (“İbrahim”) surəsi
Yüklə

15. Hicr (“Hicr”) surəsi
Yüklə

16. Nəhl (“Bal arısı”) surəsi
Yüklə

17. İsra (“Gecə səyahəti”) surəsi
Yüklə

18. Kəhf (“Mağara”) surəsi
Yüklə

19. Məryəm (“Məryəm”) surəsi
Yüklə

20. Ta ha (“Ta ha”) surəsi
Yüklə

21. Ənbiya (“Peyğəmbərlər”) surəsi
Yüklə

22. Həcc (“Həcc”) surəsi
Yüklə

23. Muminun (“Möminlər”) surəsi
Yüklə

24. Nur (“Nur”) surəsi
Yüklə

25. Furqan (“Haqqı batildən ayıran”) surəsi
Yüklə

26. Şuəra (“Şairlər”) surəsi
Yüklə

27. Nəml (“Qarışqalar”) surəsi
Yüklə

28. Qasas (“Əhvalat”) surəsi
Yüklə

29. Ənkəbut (“Hörümçək”) surəsi
Yüklə

30. Rum (“Rumlular”) surəsi
Yüklə

31. Loğman (“Loğman”) surəsi
Yüklə

32. Səcdə (“Səcdə”) surəsi
Yüklə

33. Əhzab (“Müttəfiqlər”) surəsi
Yüklə

34. Səba (“Səba”) surəsi
Yüklə

35. Fatir (“Yaradan”) surəsi
Yüklə

36. Ya sin (“Ya sin”) surəsi
Yüklə

37. Saffat (“Səf-səf duranlar”) surəsi
Yüklə

38. Sad (“Sad”) surəsi
Yüklə

39. Zumər (“Zümrələr”) surəsi
Yüklə

40. Ğafir (“Bağışlayan”) surəsi
Yüklə

41. Fussilət (“Müfəssəl izah edilmiş”) surəsi
Yüklə

42. Şura (“Şura”) surəsi
Yüklə

43. Zuxruf (“Zinət”) surəsi
Yüklə

44. əd-Duxan (“Tüstü”) surəsi
Yüklə

45. Casiyə(“Diz çökənlər”) surəsi
Yüklə

46. Əhqaf (“Qumsal təpələr”) surəsi
Yüklə

47. Muhəmməd (“Muhəmməd”) surəsi
Yüklə

48. Fəth (“Zəfər”) surəsi
Yüklə

49. Hucurat (“Otaqlar”) surəsi
Yüklə

50. Qaf (“Qaf”) surəsi
Yüklə

51. Zəriyət (“Toz-torpağı səpələyənlər”) surəsi
Yüklə

52. Tur (“Dağ”) surəsi
Yüklə

53. Nəcm (“Ulduz”) surəsi
Yüklə

54. Qamər (“Ay”) surəsi
Yüklə

55. Rahmən (“Mərhəmətli”) surəsi
Yüklə

56. Vaqiə (“Vaqiə”) surəsi
Yüklə

57. Hədid (“Dəmir”) surəsi
Yüklə

58. Mucadilə (“Mübahisə edən qadın”) surəsi
Yüklə

59. Həşr (“Toplanma”) surəsi
Yüklə

60. Mumtəhənə (“İmtahana çəkilən qadın”) surəsi
Yüklə

61. Saff (“Səf”) surəsi
Yüklə

62. Cumuə (“Cümə”) surəsi
Yüklə

63. Munafiqun (“Münafiqlər’) surəsi
Yüklə

64. Təğabun (“Qarşılıqlı aldanma”) surəsi
Yüklə

65. Talaq (“Boşanma”) surəsi
Yüklə

66. Təhrim (“Qadağan”) surəsi
Yüklə

67. Mulk (“Mülk”) surəsi
Yüklə

68. Qaləm (“Qələm”) surəsi
Yüklə

69. Haqqə (“Haqq olan”) surəsi
Yüklə

70. Məaric (“Dərəcələr”) surəsi
Yüklə

71. Nuh (“Nuh”) surəsi
Yüklə

72. Cinn (“Cinlər”) surəsi
Yüklə

73. Muzzəmmil (“Bürünmüş”) surəsi
Yüklə

74. Muddəssir (“Örtünmüş”) surəsi
Yüklə

75. Qiyamə (“Qiyamət”) surəsi
Yüklə

76. İnsan (“İnsan”) surəsi
Yüklə

77. Mursəlat (“Göndərilənlər”) surəsi
Yüklə

78. Nəbə (“Xəbər”) surəsi
Yüklə

79. Naziat (“Can alanlar”) surəsi
Yüklə

80. Əbəsə (“Qaşqabağını tökdü”) surəsi
Yüklə

81. Təkvir (“Sarınma”) surəsi
Yüklə

82. İnfitar (“Parçalanma”) surəsi
Yüklə

83. Mutaffifin (“Çəkidə və ölçüdə aldadanlar”) surəsi
Yüklə

84. İnşiqaq (“Yarılma”) surəsi
Yüklə

85. Buruc (“Bürclər”) surəsi
Yüklə

86. Tariq (“Gecə yolçusu”) surəsi
Yüklə

87. Əla (“Ən Uca”) surəsi
Yüklə

88. Ğaşiyə (“Bürüyən”) surəsi
Yüklə

89. Fəcr (“Dan yeri”) surəsi
Yüklə

90. Bələd (“Şəhər”) surəsi
Yüklə

91. Şəms (“Günəş”) surəsi
Yüklə

92. Leyl (“Gecə”) surəsi
Yüklə

93. əd-Duha (“Səhər”) surəsi
Yüklə

94. Şərh (“Açma”) surəsi
Yüklə

95. Tin (“Əncir”) surəsi
Yüklə

96. Ələq (“Laxtalanmış qan”) surəsi
Yüklə

97. Qədr (“Qədr gecəsi”) surəsi
Yüklə

98. Beyyinə (“Açıq-aydın dəlil”) surəsi
Yüklə

99. Zəlzələ (“Zəlzələ”) surəsi
Yüklə

100. Adiyat (“Çapanlar”) surəsi
Yüklə

101. Qariə (“Qorxuya salan”) surəsi
Yüklə

102. Təkasur (“Çoxluğa hərislik”) surəsi
Yüklə

103. Əsr (“Axşam çağı”) surəsi
Yüklə

104. Huməzə (“Tənə edən”) surəsi
Yüklə

105. Fil (“Fil”) surəsi
Yüklə

106. Qureyş (“Qureyş”) surəsi
Yüklə

107. Maun (“Xırda-xuruş”) surəsi
Yüklə

108. Kovsər (“Bolluq”) surəsi
Yüklə

109. Kafirun (“Kafirlər”) surəsi
Yüklə

110. Nəsr (“Kömək”) surəsi
Yüklə

111. Məsəd (“Xurma lifi”) surəsi
Yüklə

112. İxlas (“Səmimi etiqad”) surəsi
Yüklə

113. Fələq (“Sübh”) surəsi
Yüklə

114. Nas (“İnsanlar”) surəsi
Yüklə